Skip to content
Home » Blog » Fuafuaga Autasi 2016-2020

Fuafuaga Autasi 2016-2020

  (Reprinted Samoan Version)

  Content

  1. Upu Tomua
  2. Upu Ua Faapupuuina
  3. Faatomuaga
  4. Malosiaga Faale-Tulafono
  5. Siosiomaga Tau Le Galuega
  6. Manatu Tauave
  7. Vaaiga Taulai
  8. Faatautaiga
  9. Aga Tausili & Amioga Tatau A Le Ofisa O Fuainuemra
  10. Sini Autu Ma Taunuuga Moomia
  11. Lu’Itau
  12. Sini Autu A Le Ofisa Ma Lona Faatinoga
  13. Auivi O Le Faatulagana O Le Ofisa

  Share This Post - Choose your Platform

  Share on facebook
  Share on linkedin
  Share on twitter
  Share on email

  Related Posts

  NEWS & EVENTS

  Community work at Lotofaga District

  WORKING WITH THE COMMUNITY AT LOTOFAGA DISTRICT Date: May 24, 2023  |  Venue: Lotofaga District Council Centre One of the objectives under the Samoa Statistics Strategy for 2022 – 2026,